)
Regulamin

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.tobecreative.net, Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.TOBECREATIVE.NET

 

 I. Postanowienia ogólne

II. Definicje

III. Rodzaj i zakres usług elektronicznych

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych

V. Warunki zawierania umów sprzedaży

VI. Sposoby płatności

VII.  Koszt, termin i sposoby dostawy

VIII. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych

IX.  Tryb postępowania reklamacyjnego

X. Odstąpienie od umowy

XI. Postanowienia końcowe

 

I.        POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.      Sklep internetowy działający pod adresem www.tobecreative.net prowadzony jest przez  Wioletę Herman prowadzącą działalność gospodarczą FHU Wioleta Herman, z siedzibą w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 86; NIP: 6112528353; REGON: 020844159;

2.      Oferta sklepu www.tobecreative.net skierowana jest zarówno do klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

3.      Sklep www.tobecreative.net działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

4.      Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep www.tobecreative.net, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

5.      Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu www.tobecreative.net, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

6.      Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.

7.      Sklep www.tobecreative.net prowadzi sprzedaż detaliczną.

8.      Sklep oferuje Produkty nowe, wolne od wad prawnych, które zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

9.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

II.      DEFINICJE

1.      DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.      FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej www.tobecreative.net, umożliwiający utworzenie Konta.

3.      KONTO - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

4.      FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej www.tobecreative.net umożliwiający złożenie Zamówienia.

5.      KLIENT – Usługobiorca będący przedsiębiorcą lub osobą prywatną, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

6.      REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.

7.      SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresem www.tobecreative.net.

8.      SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA - Wioleta Herman prowadząca działalność gospodarczą FHU Wioleta Herman z siedzibą w Nadolicach Wielkich , ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie, NIP: 6112528353, REGON: 020844159.

9.      PRODUKT – dostępna w Sklepiei rzecz ruchoma będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

10.  UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.

11.  USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

12.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.

13.  ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

14.  NEWSLETTER – usługa pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

15.  STATUS REALIZACJI ZAMÓWIENIA- komunikat widoczny po zalogowaniu do Konta

     Klienta oznaczający etap na jakim znajduje się realizacja złożonego Zamówienia. Możliwe

     statusy:

a) Przyjęto zamówienie,

b) W trakcie realizacji,

c) Produkt wysłany,

d) Zamówienie anulowane.

 

III.    RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:

a)     zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,

b)     prowadzenie Konta,

c)     korzystanie z Newslettera.

2.      Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.

3.      Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

 

IV.   WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.    Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.

2.    Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

a)     umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzenia Konta w Sklepie oraz Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.

b)     umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.

3.    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

a)      komputer z dostępem do Internetu.

b)      dostęp do poczty elektronicznej.

c)      przeglądarka internetowa.

d)      włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

4.      Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

5.      Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

6.      Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

V.     WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY

1.      Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w opisie Produktu.

2.      W przypadku niedostępności części lub wszystkich Produktów składających się na zamówienie, Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o decyzję w sprawie dalszej realizacji (anulowanie Zamówienia, zrealizowanie bez brakujących Produktów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego Produktu na miejsce brakującego).

3.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.

4.      Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

5.      W celu złożenia Zamówienia nie jest konieczna rejestracja Konta w Sklepie.

6.      Sklep nie stosuje mininalnej kwoty, aby zrealizować zamówienie.

7.      Zamówienia można składać poprzez:

a)     witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep www.tobecreative.net) – 24 godziny na dobę przez cały rok. Hurtownia realizuje złożone Zamówienia od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 19:00

8.      Zawarcie Umowy Sprzedaży.

Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:

Ø       potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,

Ø       oświadczenie Sklepu o otrzymaniu Zamówienia,

Ø       oświadczenie Sklepu o przyjęciu Zamówienia,

c)     Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 7 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.

9.      Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana fakturą VAT lub paragonem fiskalnym zgodnie z wyborem klienta. Dokument zosanie przesłany wraz z zamówieniem.

10.  Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14.00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.

 

VI.   SPOSOBY PŁATNOŚCI

1.      Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:

a)     płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem.

b)     płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy.
Numer konta: 89 1870 1045 2078 1023 9663 0001 (Nest Bank) FHU Wioleta Herman ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.

c)     płatności online obsługiwane są przez podmioty: Blue Media S.A., DotPay, PayPal, Przelewy24, PayU

d)    Dostępne formy płatności: Karty płatnicze:
* Visa
* Visa Electron
* MasterCard
* MasterCard Electronic
* Maestro 

2.      W przypadku zapłaty przelewem na rachunek bankowy, Produkt wysyłany jest po zaksięgowaniu kwoty na rachunku bankowym Sprzedawcy.

3.      W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.

4.      Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.

 

VII. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY

1.      Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania. Dla zamówień o wartości minimalnej 199 złotych, koszty dostawy pokrywa Sprzedawca.

2.      Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej.

3.      Na termin dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:

a)     czas kompletowania Produktu, wynosi od 1 do 2 Dni Roboczych.

b)     dostawa Produktu przez przewoźnika, następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

4.     Przy płatnościach online kartą bankową czas realizacji zamówienia rozpoczyna się z chwilą uzyskania pozytywnej autoryzacji transakcji.

 

VIII.           WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.      Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

a)     Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta, korzystanie z usługi Newsletter).

b)     Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tobecreative.net  lub pisemnie na adres FHU Wioleta Herman ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie;

c)     Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).

d)     Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.

2.      Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

 

IX.   TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1.      Reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży:

a)     Zawiadomienia o niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tobecreative.net  lub pisemnie na adres FHU Wioleta Herman ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie

b)     W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

c)     Gdy jest to niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową, należy go dostarczyć na adres: FHU Wioleta Herman ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie W celu rozpatrzenia reklamacji niezbędne jest dołączenie dowodu zakupu Produktu.

d)     W przypadku niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży powstałej w wyniku dostawy (np. uszkodzone opakowanie) prosimy o sporządzenie protokołu reklamacyjnego (w obecności kuriera), będącego podstawą reklamacji i dołączenie go do zwracanej przesyłki.

e)     Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail.

2.      Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:

b)     Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Hurtowni Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tobecreative.net  lub pisemnie na adres FHU Wioleta Herman ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie

c)     W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

d)     Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

e)     Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym.

 

X.      ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.     Zgodnie z Art. 27. usługobiorcy, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35.

2.    Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta.

3.    Usługobiorca może odstąpić od umowy, składając przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy oraz pod adresem http://www.tobecreative.net/Zwroty_i_reklamacje .

3.    Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4.    Usługodawca zapewnia możliwość złożenia oświadczenia o odstąpieniu:

1) przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy na adres email: biuro@tobecreative.net (formularz musi być obligatoryjnie podpisany przez Usługobiorcę)

2)  przy wykorzystaniu wzoru formularza odstąpienia od umowy na adres siedziby: FHU Wioleta Herman ul. Wrocławska 86 55-003 Nadolice Wielkie

5.    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem usługodawcy umowę uważa się za niezawartą. 

6.    Jeżeli konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim usługodawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

7.    Usługodawca zobowiązuje się niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia usługobiorcy o odstąpieniu od umowy, zwrócić usługobiorcy wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.

 

8.    Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył usługobiorca, chyba że usługobiorca wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.     W przypadku odstąpienia, gdy płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, zwrot środków za transakcję sprzedający dokona na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego. 

9.    Jeżeli usługodawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od usługobiorcy, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez usługobiorca dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10.   Jeżeli usługobiorca wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez usługodawcę,usługodawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. Zwrot towarów następuje na koszt usługobiorcy.

11.   Usługobiorca ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy, chyba że usługodawca nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9. 

 

XI.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.      Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.

2.      Zmiany dokonane w Regulaminie Sklepu przez Usługodawcę, wiążą Usługobiorcę, pod warunkiem iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie 14 dni od dnia powiadomienia Usługobiorcy o zmianach przez Sklep.

3.      W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

4.      Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Klientami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Waluty

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl