)
Creative Premium

Program lojalnościowy "creative premium"

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego "Creative Premium" jest Wioleta Herman prowadząca działalność gospodarczą FHU Wioleta Herman z siedzibą w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 86 NIP 611-252-83-53 REGON 020844159

1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.

1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest w sklepie internetowym Organizatora dostępnym pod adresem https://tobecreative.net

2. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:

2.1.1. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.

2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA – FHU Wioleta Herman z siedzibą w Nadolicach Wielkich ul. Wrocławska 86 NIP 611-252-83-53 REGON 020844159

2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

2.1.5. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.

2.1.6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.

2.1.7. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://tobecreative.net, w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

 

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.

3.1.1. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularz rejestracyjnego. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz hasło. Klient posiadający Konto w Sklepie Internetowym może przystąpić do programu lojalnościowego poprzez wybranie odpowiedniej funkcji w ustawieniach konta.

3.2. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tobecreative.net lub też pisemnie na adres siedziby organizatora.

 

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku na czas nieokreślony.

4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są punkty za dokonane zakupy w sklepie. Za każde wydane 10 zł klientowi przysługuje 1 pkt w programie. Punkty nie są przyznawane za koszty przesyłki. Punkty doliczane zostaną automatycznie do konta klienta w momencie zmiany statusu zamówienia na zrealizowane.

4.3. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt. 4.2 w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.

4.4. Klientowi zarejestrowanemu, który skorzysta z możliwości zapisu na newsletter sklepu, zostanie doliczone 5 pkt.

4.5. Klient w dowolnym momencie może sprawdzić stan zgromadzonych punktów logując się na swoje konto w sklepie.

 

5. WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW

5.1. Klient jest uprawniony do wykorzystania przyznanych mu punktów w dowolnym momencie. Zebrane punkty programu lojalnościowego klient może wymienić na artykuły ze sklepu internetowego.

5.2. Każde 10 pkt zebrane przez Klienta uprawnia do wymiany na produkty o wartości równej 5 zł.

5.3. Klient po zalogowaniu się w panelu klienta w “Moje konto” będzie miał informacje o przydzielonych punktach oraz przycisk do podejrzenia produktów, które może otrzymać za punkty:

    

5.4. Po przejściu do listy produktów dostępnych w zamian za punkty, klient będzie mógł wyświetlić wszystkie produkty oraz te, które są dostępne tylko dla niego:

    

5.5. Powyższe nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami w sklepie internetowym.

5.6. Zgromadzone środki nie mogą zostać wypłacone Klientowi.

 

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.

6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;

6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.

6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: biuro@tobecreative.net lub pisemnie na adres siedziby organizatora.

 

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Lojalnościowym poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:biuro@tobecreative.net lub pisemnie na adres siedziby organizatora. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.

7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

 

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@tobecreative.net lub pisemnie na adres siedziby organizatora.

8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.

9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.

9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Bestsellery
Kula styropianowa bombka 8 cm
Kula styropianowa bombka 8 cm
1,20 zł
szt.
Kula styropianowa bombka 10 cm
Kula styropianowa bombka 10 cm
1,80 zł
szt.
Kula styropianowa bombka 12 cm
Kula styropianowa bombka 12 cm
2,90 zł
szt.
Kula styropianowa bombka 15cm
Kula styropianowa bombka 15cm
5,50 zł
szt.
Narożnik metalowy do decoupage 1
Narożnik metalowy do decoupage 1
1,00 zł
szt.
Różyczka piankowa 4 cm biała
Różyczka piankowa 4 cm biała
0,50 zł
szt.
Waluty

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl